Over ISTIA

Istia verenigt kinderdagcentra die op antroposofische grondslag kinderopvang bieden. Onze organisatie is opgericht op 1 januari 2014 en komt voort uit verschillende initiatieven in de kinderopvang zoals die bestonden bij de vrijescholen. De kinderdagcentra van ISTIA zijn gelieerd aan vrijescholen, in het bijzonder de vrijescholen die deel uitmaken van Stichting Pallas.

Doel en werkwijze

De doelstelling van Istia is in de statuten vastgelegd en luidt als volgt:

De organisatie heeft ten doel het opzetten, in stand houden en ontwikkelen van uiteenlopende vormen van kinderopvang voor nul- tot vierjarigen, peuteropvang voor twee- tot vierjarigen en voor- , tussen- en naschoolse opvang voor vier- tot twaalfjarigen alsook in de toekomst nog te ontwikkelen of ter hand te nemen vormen van kinderopvang die hieraan verwant of hierop aanvullend zijn. De kinderopvang van Istia is gestoeld op de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

De organisatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een voor ouders/verzorgers opzetten en in stand houden en ontwikkelen van kinderopvang, hiertoe medewerkers met passende kwaliteit en kwalificaties in te zetten en het inbedden van de kinderopvang in de lokale en regionale infrastructuur in vrijeschoolonderwijs en het hier op passende wijze onderhouden van contacten met relevante organisaties alsook de gemeentelijke overheid/-heden.

Organisatie

De directie bestaat uit; 

* Annie Storm, algemeen pedagogisch beleid  

* Constant Boogert, financiën

De verschillende opvanglocaties hebben een locatieleider die de dagelijkse leiding heeft. Daarnaast is er op iedere locatie een oudercommissie en heeft Istia een ondernemingsraad.

Pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de Beroepscode Kinderopvang

Istia heeft een extern vertrouwenspersoon voor personeelsleden; Nike Burhenne. Bereikbaar via nike@mbpersoneelenverzuim.nl